Zdravotnické právo

Zajišťování komplexních právních služeb

Dlouhodobá zkušenost a specializace

 • Deset let zkušeností v oblasti zdravotnického práva
 • Poskytování právních služeb velkým zdravotnickým zařízením, lékařům provozujícím soukromé lékařské praxe, zaměstnaným lékařům, jakož i orgánům státní správy a samosprávy
 • Profesionalita a komplexnost právních služeb pro lékaře díky dlouhodobé specializaci

Naše zkušenosti a odbornou kompetenci v oblasti zdravotnického práva nabízíme:

 • Menším zdravotnickým zařízením, lékařům provozujícím soukromé lékařské praxe; speciálně pro tyto klienty máme přípraven komplexní právní servis a zázemí pokrývající všechny obvyklé potřeby právních služeb v oblasti zdravotnického právo i mimo něj (podrobněji zde)
 • Velkým zdravotnickým zařízením (nemocnice, zdravotnické záchranné služby), a to i na bázi stálého smluvního poskytování právních služeb ve všech oblastech práva, rovněž pokrývající všechny potřeby klienta v oblasti právních služeb
 • Zaměstnaným lékařům
 • Orgánům státní správy i samosprávy
 • Zdravotním pojišťovnám
 • Lékařským komorám, odborným lékařským společnostem

Hlavní oblasti poskytování právních služeb

 • odpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení, právní pomoc v případech stížností pacientů na domnělé zanedbání péče, obrana proti nároku na náhradu škody, pomoc při komunikaci s pojišťovnou, s níž máte sjednáno pojištění odpovědnosti
 • obhajoba lékařů v trestních řízeních, obrana proti difamujícím účinkům trestního stíhání
 • odborná právní stanoviska k aktuálním právním problémům týkajícím se zdravotnictví
 • převody lékařských praxí / ordinací (podrobněji zde)
 • správa a řízení pohledávek a závazků
 • jednání se zdravotními pojišťovnami, právní pomoc při kontrolách a vyúčtování úhrad za zdravotní péči
 • právní poradenství při uzavírání pojistných smluv a smluv se zdravotními pojišťovnami
 • příprava / posuzování smluv souvisejících s běžným provozem ordinace / zdravotnického zařízení, právní vztahy k nemovitostem / nájemní vztahy, nákupy přístrojů, veřejné zakázky
 • zohlednění daňových a účetních souvislostí při právním poradenství
 • pracovní právo se zvláštním důrazem na specifické aspekty pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví.

Zkušeností nabytých praktickým poskytováním právních služeb využíváme a zúročujeme je k prospěchu našich klientů v rámci poskytování školení na různá témata z oblasti zdravotnického práva. Jsme připraveni vyjít vstříc jakémukoliv přání a požadavku klienta na obsah semináře či školení a pomoci při konkretizaci zvoleného tématu a jeho vhodném doplnění o aktuální související náměty z praxe.

Právní služby poskytujeme kdekoliv v České republice. Máte-li zájem o právní služby v oblasti zdravotnictví či o podrobnější informace o poskytování právních služeb v této oblasti, kontaktujte naši advokátní kancelář.

Disponujeme řadou významných lékařských referencí, které Vám rádi poskytneme.