Evropská unie a ČR

Uplatňování nároků vůči státu před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku

V poslední době je odbornou i laickou veřejností stále častěji diskutována otázka uplatňování nároků vůči státu před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku (dále jen "Soud"). Tato diskuse je důsledkem "vlny" stížností českých občanů adresovaných výše zmíněné instituci; podstatná část těchto stížností je podávána z důvodu porušení čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), tj. z důvodu nepřiměřenosti délky řízení před soudními orgány.

Soud jakožto mezinárodní soudní instituce je nejvyšším a jediným vykladatelem Úmluvy (jakož i dalších smluvních dokumentů na tuto Úmluvu navazujících), která je přímo závazná pro 45 zemí, včetně České republiky.

Jedním z předpokladů úspěšného uplatnění stížnosti je vyčerpání všech vnitrostátních prostředků nápravy podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva. V České republice je podmínka vyčerpání všech opravných prostředků splněna zpravidla podáním ústavní stížnosti.

Stížnost musí být podána ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo na vnitrostátní úrovni přijato konečné rozhodnutí. Na Soud se může obrátit v zásadě každá soukromá osoba, tj. fyzická osoba a právnická osoba, která se domnívá, že Česká republika porušila některé ze základních práv a svobod, které této soukromé osobě přiznává Úmluva.

Na stížnost odpoví tajemník soudu, který může in eventum vyžadovat doložení stížnosti dalšími dokumenty, informacemi nebo doplňujícím vysvětlením. Tajemník soudu informuje stěžovatele o průběhu řízení o stížnosti.

V případě, že není nařízeno ústní jednání, probíhá řízení o stížnosti písemně. Není-li stížnost odmítnuta jako zjevně nepřijatelná, posuzuje stížnost sedmičlenný senát sekce Soudu; i tento senát je oprávněn prohlásit stížnost za zcela nebo zčásti nepřijatelnou. V případě, že senát stížnost zcela neodmítne, vyzve vládu státu, proti němuž stížnost směřuje, k zaujetí stanoviska ke stížnosti.V průběhu řízení o stížnosti může být stížnost vyřízena i smírnou cestou.

Soud v řízení o stížnosti vydá rozhodnutí o přijatelnosti stížnosti; je-li stížnost alespoň zčásti přijatelná, rozhoduje soud v meritu věci rozsudkem.

Jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo dalších smluvních dokumentů na tuto Úmluvu navazujících, a jestliže právní řád České republiky umožňuje pouze částečnou nápravu, přizná Soud poškozené straně - je-li to potřebné - spravedlivé zadostiučinění.

V této souvislosti je vhodné zmínit, že od roku 1993 působí u Soudu jako soudce JUDr. Karel Jungwiert, v letech 1974-1989 advokát, 1992-1998 soudce Nejvyššího soudu ČR.

Naše kancelář je připravena pomoci vám uplatnit váš nárok proti státu formou stížnosti podané k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V této souvislosti:

  • pro vás připravíme veškeré potřebné podklady pro podání stížnosti
  • sepíšeme a podáme stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku
  • vás budeme zastupovat v řízení o stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku

© Mgr. Kateřina Sobotková, r. 2004

Accession of the Europen Community to the Madrid Protocol