Průmyslová práva

zejména ochranné známky a průmyslové vzory

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR i v zahraničí, vedení sporů v oblasti průmyslových práv

Ochranné známky, ochranné známky Společenství (EU), mezinárodní ochranné známky, rešerše, průmyslové vzory (ochrana designu), užitné vzory, patenty, mezinárodní patenty (PCT)

Zajišťování komplexních právních služeb v oblasti práv duševního vlastnictví a průmyslových práv, zejména v ochraně značky a designu

Duševní vlastnictví obecně, především značky (ochranné známky) a design výrobků (průmyslové vzory) jsou a vždy zůstanou jednou z největších nemajetkových hodnot, jaké může podnikatel vlastnit. Řádně marketingově rozvíjená a kvalitně chráněná ochranná známka představuje nejvýznamnější jmění podnikatele; obdobné může platit o originálním a atraktivním designu výrobku. Obojí totiž dokáže podnikatele v očích zákazníka spolehlivě odlišit od konkurence. Tato skutečnost sama o sobě je pak tím nejlepším argumentem podporujícím nutnost kvalitní správy průmyslových práv podnikatele.

Oblastí ochrany průmyslových práv, zejména ochrannými známkami a průmyslovými vzory (ale také např. užitnými vzory) se ve své činnosti naše advokátní kancelář zabývá dlouhodobě a velmi intenzivně, mimo jiné i v rámci provádění komplexní správy ochranných známek a průmyslových vzorů pro velké podnikatelské subjekty.

Pro kteréhokoliv zájemce jsme připraveni v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů zajistit následující služby:

 • zápisy ochranných známek a průmyslových vzorů;
 • provádění změn v zápisech ochranných známek a průmyslových vzorů, jejich převody, licence;
 • zastoupení ve sporných řízeních týkajících se ochranných známek a průmyslových vzorů;
 • obrana proti námitkám podaným konkurenty proti zápisu ochranné známky;
 • obrana práv k registrovaným ochranným známkám a průmyslovým vzorům;
 • sledování nově zveřejněných přihlášek ochranných známek z pohledu zaměnitelnosti s přihlášenými ochrannými známkami klienta;
 • podávání námitek proti registraci ochranných známek způsobilých poškodit práva klienta spolu se zastoupením v řízeních započatých na základě námitek;
 • sledování doby ochrany ochranných známek a průmyslových vzorů klienta, obnovy jejich ochrany;
 • zajišťování běžného administrativního styku s Úřadem průmyslového vlastnictví a s příslušnými nadnárodními úřady;
 • konzultace a porady v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů.

Jsme připraveni poskytnout Vám komplexní právní podporu při ochraně a využívání průmyslových práv ve všech fázích jejich existence:

Inovace, vývoj, tvorba designu a značky

 • konzultace z hlediska možností ochrany designu či značky, maximalizace rozsahu ochrany, vyhnutí se konfliktům
 • pomůžeme Vám vynakládat prostředky potřebné na vývoj a tvorbu designu či značky efektivně tak, aby byl maximalizován přínos pro Vaše podnikání a minimalizováno riziko pozdější ztráty vynaložených prostředků
 • překonáme roztříštěnost jednotlivých právních řádů a jazykové bariéry a zajistíme ověření registrovatelnosti Vaší ochranné známky i kdekoliv v zahraničí

Přípravy ochrany značky či designu, registrace

 • včasná a pečlivá přihláška ochranné známky či průmyslového vzoru ochrání miliony vynaložené na vývoj a marketing
 • srozumitelně shrneme, co je potřebné k podání příslušných přihlášek, připravíme podklady nutné k podání přihlášek
 • zastoupíme Vás v řízeních před Úřady
 • při registraci v zahraničí pro libovolný počet zemí vyřídíte vše na jednom místě – u nás: zajistíme ochranu kdekoliv v zahraničí, sami nebo prostřednictvím široké sítě spolupracujících kolegů v zahraničí, zbavíme Vás starostí s různými požadavky právních úprav v různých zemích
 • navrhneme Vám nákladově nejoptimálnější strategii postupu zahraniční registrace ve Vámi zvoleném okruhu zemí

Správa registrovaných ochranných známek a průmyslových vzorů

 • centralizace sledování všech lhůt ve všech zemích pro všechny ochranné známky a průmyslové vzory na jednom místě – u nás; zbavíte se všech administrativních starostí, přesto nezmeškáte žádnou lhůtu
 • stručně a srozumitelně Vás upozorníme na potřebu obnov či prodloužení registrací, připravíme Vám přesné pokyny pro provedení plateb poplatků
 • zajišťování změn v registracích (změny adres apod.)
 • varování před snahami Vašich konkurentů registrovat si podobnou ochrannou známku a narušovat tak Vaše práva

Využívání průmyslových práv

 • právní podpora při realizaci majetkové hodnoty Vašich průmyslových práv
 • tvorba strategie v oblasti využívání průmyslových práv, se zohledněním daňových souvislostí a daňové optimalizace
 • sepis licenčních smluv, smluv o převodu ochranných známek či průmyslových vzorů
 • zajištění veškeré související administrativy, zápisy licencí a převodů do databází příslušných úřadů

Vynucování průmyslových práv, obrana proti porušitelům

 • nenechte konkurenci zdarma využívat výsledky Vaší tvůrčí činnosti a investic a získávat tak oproti Vám konkurenční výhodu
 • sepis výzev k zanechání porušování průmyslových práv, jednání s protistranami
 • vedení sporů v oblasti průmyslových práv (i příbuzné nekalé soutěže), uplatnění Vašich oprávněných nároků
 • aktivní obrana Vašich práv zvýší Vaši prestiž na trhu a pomůže odradit konkurenty od snahy Vaše práva poškozovat
 • zavedení efektivní strategie monitorování případů porušování práv.

V případě zájmu o další informace v této oblasti, prosíme, kontaktujte naši advokátní kancelář.